Lisu gospel song ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓟꓳ‐ꓡꓰ‐ꓠꓬꓲ ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Lisu gospel song ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓟꓳ‐ꓡꓰ‐ꓠꓬꓲ ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓻꓳ꓿
ꓖꓪ꓾ ꓟꓳ‐ꓡꓰ‐ꓠꓬꓲ
ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓦ1.    ꓡꓳ. ꓐꓲꓻ ꓟ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓡꓰ
        ꓐꓲ ꓜꓲꓼ ꓟ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓡꓰ
        ꓟꓲ ꓠꓯ ꓞꓳ ꓤ ꓐꓱ ꓶ
        ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓫꓵꓻ ꓙ ꓗꓷ
        ꓥꓪ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿

ꓦ2.    ꓪ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ
        ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓫꓵꓻ ꓕꓯ ꓡꓳ. ꓟꓽ ꓐꓲꓻ ꓟꓲ
        ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡ ꓕꓯ ꓪ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ
        ꓡꓳ. ꓐꓲꓻ ꓐꓲꓻ ꓡꓰ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿

ꓚꓧꓳ. (ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓬ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ)ꓫ4
        ꓫꓵꓻ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ꓿
        ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓡꓺꓳ꓿

ꓢꓳꓡꓳ+ꓦ1+ꓦ2+(ꓚꓧꓳ)ꓫ2

Leave a Reply

Your email address will not be published.