Lisu gospel song ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓻꓳ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Lisu gospel song ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓻꓳ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓻꓳ꓿
ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓦ1.    (ꓟꓲ ꓠꓯ ꓡ ꓞꓳ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿
         ꓬꓲ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓪꓴꓽ ꓡꓳ, ꓬꓰꓳ
         ꓟꓲ ꓠꓯ ꓞꓳ ꓤ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿
         ꓢꓯꓼ ꓟꓬ ꓖꓶ ꓗꓷ ꓗꓪ ꓛꓲ ꓥꓳ꓿)ꓫ2

ꓚꓧꓳ.  ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ ꓙꓲ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ
        ꓫꓵꓻ ꓟ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ
        ꓫꓵꓻ ꓟ ꓔꓯ ꓙꓳꓺ ꓟꓽ ꓛꓲ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ
        ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿

ꓢꓳꓡꓳ+ꓦ1+(ꓚꓧꓳ)ꓫ2

Leave a Reply

Your email address will not be published.