Lisu love song ꓮ ꓟꓶ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓯ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓬꓳ‐ꓕꓲ‐ꓩ

Lisu love song ꓮ ꓟꓶ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓯ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓬꓳ‐ꓕꓲ‐ꓩ

ꓮ ꓟꓶ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓯ꓿
ꓖꓪ꓾ ꓬꓳ‐ꓕꓲ‐ꓩ Bass – Yawsi Ahti Kp
Drum – Yuri Guitar & Kb – Jay Tsi
Studio – GBM Mixing – Philie
Music Producer – Jay dee

……… ꓦ1. ………..
ꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓦ ꓐ ꓛꓲ ꓟꓲ ꓡꓬ ꓔꓬ
ꓢꓲ, ꓜꓲ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓠꓴ ꓡꓳ. ꓠꓬ ꓠꓬ ꓤ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓟꓴꓽ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓔꓬ꓿
ꓠꓴ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓑꓶ. ꓓꓴ ꓠꓲ, ꓟ ꓫ. ꓫ ꓢꓯ. ꓔꓬ ꓐꓯ꓿
ꓠꓲ, ꓟ ꓣꓳ ꓓꓴ ꓠꓴ ꓕꓽ ꓬꓰ꓿ ꓟꓶ ꓡꓯ.꓿

…….. ꓚꓧꓳ. …………
ꓮ ꓟꓶ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓯ ꓠꓴ ꓒꓬꓱꓽ ꓠꓲ, ꓢ ꓢ
ꓥꓪ ꓔꓯ ꓟꓳ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿
ꓠꓴ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓢꓲꓺ ꓣꓴ ꓔ ꓟ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓙ ꓖꓶ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ
ꓮ ꓕꓯ ꓟꓲ ꓠꓴ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓯ
ꓥꓳ ꓡꓳ. ꓔ ꓟ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓔꓶꓺ ꓙꓱꓼ ꓗꓪ ꓛꓲ꓿
ꓪ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓐꓰ ꓣꓳ ꓔꓷ, ꓙꓰ ꓡꓯ꓿

…….. ꓦ2. …………
ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓐꓱ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓐꓳꓽ‐ꓡꓳ, ꓐꓴ ꓟꓲ ꓠꓲ, ꓛꓲ ꓔꓬ
ꓠꓴ ꓒ ꓕꓲ ꓗꓪ ꓠꓴ ꓡꓳ. ꓠꓬꓲ ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓪ ꓫꓱꓺ ꓔꓬ꓿
ꓠꓴ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓠꓬ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓑꓶ. ꓓꓴ ꓠꓲ, ꓟ ꓫ. ꓫ ꓢꓯ. ꓔꓬ ꓐꓯ꓿
ꓠꓲ, ꓟ ꓣꓳ ꓓꓴ ꓠꓴ ꓕꓽ ꓬꓰ꓿ ꓟꓶ ꓡꓯ.꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published.