Lisu love song ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓯ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓘꓰ‐ꓘꓰ ꓜꓯ꓾ ꓥꓪ.‐ꓞꓲ‐ꓢꓯ.

Lisu love song ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓯ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓘꓰ‐ꓘꓰ ꓜꓯ꓾ ꓥꓪ.‐ꓞꓲ‐ꓢꓯ.

……… ꓘꓳ ꓣꓴ ꓢꓲ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓯ꓿ ……….

ꓖꓪ꓾ ꓘꓰ‐ꓘꓰ
ꓜꓯ꓾ ꓥꓪ.‐ꓞꓲ‐ꓢꓯ. Bass – ꓬꓳ‐ꓢꓷ
Drum – Yuri Guitar & Kb – Jay Tsi
Studio – GBM Mixing – Philie
Music Producer – Jay dee
Video Producer – Jay Myo Thant

…………….. ꓦ1. …………………..
ꓳ.. ꓟꓶꓼ ꓡꓯꓸ ꓤꓺꓳ꓿
ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓡꓳꓸ ꓔꓬ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿
ꓠꓴ ꓮ ꓫꓵꓽ ꓑꓶꓸ ꓓꓴ ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲꓹ ꓔꓯ
ꓘꓴ ꓣꓴ ꓟꓽ ꓐ ꓡ ꓟ ꓐꓯ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿

……………. ꓦ2. ………………….
ꓳ..ꓟꓶ ꓡꓯꓸ ꓤꓺꓳ꓿
ꓕ ꓑꓳꓸ ꓕꓲ ꓒꓳꓹ ꓛꓳꓽ ꓠꓬꓲ ꓡꓯ꓿
ꓠꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓢꓷꓸ ꓠꓲꓹ꓾
ꓠꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓠꓲꓹ ꓗꓴ ꓓꓴ ꓟꓲ ꓥꓳ=
ꓐꓲˍꓟ ꓟꓶ ꓡꓯꓸ ꓤꓺꓳ꓿

…………… ꓚꓧꓳ. ………………..
ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲꓹ ꓠꓴ ꓢꓷꓸ ꓡꓰ ꓗꓪ ꓛꓲ
ꓠꓴ ꓒ ꓕꓲ ꓗꓪ ꓡ ꓢꓲ ꓠꓵ ꓠꓲꓹ ꓫ ꓪ ꓕꓱ ꓓꓴ ꓥꓳ꓿
ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲꓹ ꓠꓴ ꓢꓷꓸ ꓡꓰ ꓕꓯ ꓠꓬ
ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲꓹ ꓒꓴ ꓒꓴ ꓐꓰ ꓘꓴ ꓣꓴ ꓢꓲ ꓠꓲꓹ ꓠꓵ ꓡꓯ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published.