ꓟꓴ ꓖꓪ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ=

ꓟꓴ ꓖꓪ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ=

ꓖꓪ/ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Guitar: Naw Si

Drum: Yaw Tha

Bass: Leme YO-XU

Studio: C.L.F

ꓪꓴ‐ꓢ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓽ ꓡꓯ=

ꓪꓴ‐ꓢ ꓔꓯ ꓣꓳ Dꓳ, ꓟꓴ ꓡꓯ=

ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓬꓲ ꓔꓯ Dꓳ, ꓟꓴ=

ꓢꓯꓼ ꓙꓳ ꓙꓳ ꓡꓪ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ ꓡꓯ=

ꓠꓲ, ꓡꓱ ꓡꓱ ꓡꓰ Dꓳ, ꓟꓴ ꓡꓯ=

ꓟꓴ ꓡꓳ, ꓬꓰˍꓟ ꓪꓴ‐ꓢ ꓥꓳ=

…………….Cho…………………

ꓡꓯ ꓒꓯ, Dꓶꓽ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

ꓡꓯ ꓒꓯ, ꓛꓲꓽ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽˍꓥꓳ=

ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓒꓵˍꓟ ꓪ ꓠꓬꓲ ꓡꓳ, ꓬꓰˍꓟ ꓪꓴ‐ꓢ ꓥꓳ=

ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

ꓛꓲ ꓐꓶ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ ꓟꓬꓱꓺ Dꓳ ꓖꓶ ꓒꓵˍꓡꓳ=

ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

………………………………

ꓪꓴ‐ꓢ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓽ ꓡꓯ=

ꓪꓴ‐ꓢ ꓔꓯ ꓣꓳ Dꓳ, ꓟꓴ ꓡꓯ=

ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓬꓲ ꓔꓯ Dꓳ, ꓟꓴ=

ꓢꓯꓼ ꓙꓳ ꓙꓳ ꓡꓪ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ ꓡꓯ=

ꓠꓲ, ꓡꓱ ꓡꓱ ꓡꓰ Dꓳ, ꓟꓴ ꓡꓯ=

ꓟꓴ ꓡꓳ, ꓬꓰˍꓟ ꓪꓴ‐ꓢ ꓥꓳ=

…………….Cho…………………

ꓡꓯ ꓒꓯ, Dꓶꓽ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

ꓡꓯ ꓒꓯ, ꓛꓲꓽ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽˍꓥꓳ=

ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓒꓵˍꓟ ꓪ ꓠꓬꓲ ꓡꓳ, ꓬꓰˍꓟ ꓪꓴ‐ꓢ ꓥꓳ=

ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

ꓛꓲ ꓐꓶ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=

ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ ꓟꓬꓱꓺ Dꓳ ꓖꓶ ꓒꓵˍꓡꓳ=

ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ ꓫꓱ. ꓖꓶˍꓥꓳ=x2

ꓢꓯ. ꓐꓬꓱꓽ=

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.