Lisu gospel song ꓠꓴ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Lisu gospel song ꓠꓴ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓠꓴ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ‐ꓢꓴ꓿

ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓦ1.

ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓬ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓙꓳ ꓢꓴ

ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓬ ꓫꓱ. ꓤ ꓗꓴ ꓢꓴ ꓝꓴꓲ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓖꓶ ꓢꓴ ꓥꓳ꓿

ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓡꓳ. ꓐꓲꓻ ꓡꓳ꓿

ꓦ2.

ꓠꓬꓲ. ꓠꓬꓲ ꓓ‐ꓪꓵ ꓡꓳ ꓒꓱꓻ ꓗꓪ ꓚꓬꓴ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿

ꓠꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓥꓳ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓥꓳ ꓠꓲ, ꓒꓴ ꓟ ꓓꓳꓽ ꓗ, ꓛꓲ ꓟ ꓓꓳꓽ ꓥꓳ꓿

ꓚꓧꓳ.

ꓠꓴ ꓥꓪ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓒꓵꓽ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓥꓳ꓿

ꓝꓴꓲ ꓙꓳ ꓢꓴ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓢꓴ

ꓮ‐ꓖ‐ꓐꓯ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓗꓪ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓔꓬ ꓢꓴ ꓥꓳ꓿

ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ꓾ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ꓣꓳ ꓚꓬꓴ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿

ꓠꓴ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓠꓬꓲ ꓥꓳ꓿

ꓥꓪ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓠꓬꓲ ꓥꓳ꓿

ꓙꓱ ꓤ ꓦꓲ ꓗꓪ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published.