lisu gospel song  ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓖꓪ꓾ ꓢꓰ‐ꓢꓰ‐ꓒꓬꓴ

lisu gospel song ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓖꓪ꓾ ꓢꓰ‐ꓢꓰ‐ꓒꓬꓴ

ꓢꓲ, ꓪꓰ
ꓖꓪ꓾ ꓢꓰ‐ꓢꓰ‐ꓒꓬꓴ

ꓦ1. ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓡꓰ ꓐꓲꓻ ꓟ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓤ ꓤꓶꓻ ꓗꓪ
     ꓙ ꓖꓴ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓙꓳˍ ꓟ ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓠꓴ ꓕꓽ ꓬꓰ
     ꓬꓲ ꓒꓵꓽ ꓙꓳ ꓟ ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓟꓽ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ꓿

ꓦ2. ꓬꓲ ꓓꓰ ꓓꓱ ꓗꓪ ꓙꓳ ꓟ ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓤ ꓔꓯ ꓬꓰ
     ꓬꓲ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓜꓶ ꓡꓳ. ꓔꓬ ꓠꓬꓲ
     ꓬꓲ ꓤꓶꓻ ꓐꓱ ꓶ ꓢꓲ, ꓡꓲ ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓳ꓿

ꓦ3.    ꓢ ꓓꓯ ꓫꓵꓽ ꓠꓬꓲ ꓟ ꓟꓲ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓤ ꓤꓶꓻ ꓥꓳ꓿
        ꓙ ꓖꓴ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓙꓳˍ ꓟ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓠꓴ ꓕꓽ ꓬꓰ
        ꓬꓲ ꓒꓵꓽ ꓙꓳ ꓟ ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓟꓽ ꓒꓬꓱꓼ ꓡ꓿

ꓦ4.    ꓢꓲꓺ ꓒ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓔꓬ ꓟ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓤ ꓔꓯ ꓬꓰ
        ꓚꓬꓴ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓬꓲ ꓜꓶ ꓡꓳ. ꓔꓬ ꓠꓬꓲ
         ꓬꓲ ꓤꓶꓻ ꓐꓱ ꓶ ꓢꓲ ꓡꓲ, ꓗ, ꓛꓲ ꓡꓳ꓿

ꓚꓧꓳ.  ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓤ ꓡꓯ. ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓟꓶ ꓡꓯ.
        ꓙ ꓖꓴ ꓘꓶꓽ ꓗꓪ ꓪꓰ ꓟ ꓢꓲ, ꓪꓰ ꓠꓴ ꓕꓽ ꓬꓰ
        ꓓꓵ ꓓꓳ ꓢꓴ ꓡꓰ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓜꓲ ꓡ ꓥꓳ꓿
        ꓮ ꓟꓲ ꓬꓲ ꓡꓯ ꓬꓲ ꓓꓰ ꓐꓱ ꓗꓪ
        ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓙꓳ ꓟ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓬꓲ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ
        ꓣꓳ ꓤꓶꓻ ꓐꓱ ꓶ ꓢꓲ ꓡꓲ, ꓗ, ꓛꓲ ꓥꓳ꓿

ꓢꓳꓡꓳ+ꓦ3+ꓦ4+(ꓚꓧꓳ)ꓫ2

Leave a Reply

Your email address will not be published.