Lisu gospel song ꓟꓴꓽ ꓖꓪ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓥꓳ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Lisu gospel song ꓟꓴꓽ ꓖꓪ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓥꓳ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

…….. ꓟꓴꓽ ꓖꓪ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓥꓳ꓿ ………..
ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

……….. ꓦ1. ………..
ꓪꓴ‐ꓢ ꓔꓯ ꓣꓳ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓽ ꓡꓯ=
ꓪꓴ‐ꓢ ꓔꓯ ꓣꓳ Dꓳ, ꓟꓴ ꓡꓯ=
ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓬꓲ ꓔꓯ Dꓳ, ꓟꓴ=

……….. ꓦ2. …………
ꓢꓯꓼ ꓙꓳ ꓙꓳ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ ꓡꓯ=
ꓠꓲ, ꓡꓱ ꓡꓱ ꓡꓰ Dꓳ, ꓟꓴ ꓡꓯ=
ꓟꓴ ꓡꓳ, ꓬꓰˍ ꓟ ꓪꓴ‐ꓢ ꓥꓳ=

………. ꓚꓧꓳ. ………..
ꓡꓯ ꓒꓯ, Dꓶꓽ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶˍ ꓥꓳ=
ꓡꓯ ꓒꓯ, ꓛꓲꓽ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶꓽˍ ꓥꓳ=
ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓒꓵˍ ꓟ ꓪ ꓠꓬꓲ ꓡꓳ, ꓬꓰˍ ꓟ ꓪꓴ‐ꓢ ꓥꓳ=
ꓟꓴ ꓖꓪ ꓖꓪ ꓢꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓥꓳ=
ꓛꓲ ꓐꓶ ꓢꓯꓼ ꓡꓰ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓥꓳ=
ꓫꓱ. ꓖꓶꓽ ꓟꓬꓱꓺ Dꓳꓽ ꓖꓶ ꓒꓵˍ ꓡꓳ=
ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓥꓳ=

Leave a Reply

Your email address will not be published.