Archives: Projects

Home » Projects
Lisu Gospel Song Lyrics | ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ | ꓜꓯ꓾ ꓥꓪꓸ ꓶꓼ-ꓜꓴ
Project

Lisu Gospel Song Lyrics | ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ | ꓜꓯ꓾ ꓥꓪꓸ ꓶꓼ-ꓜꓴ

ꓕꓽ ꓟꓲ ꓡꓲ꓿ ꓜꓯ꓾ ꓥꓪꓸ ꓶꓼ-ꓜꓴ ꓖꓪ꓾ ꓐꓲ-ꓐꓳ꓾ ꓐꓲ-ꓓ꓾ ꓥꓪꓸ ꓶꓼ-ꓜꓴ Studio: M2M, Dbs ꓢꓯꓸ ꓐꓬꓱꓽ Gracia Bee V1 ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓬ ꓥꓪ ꓒ ꓕꓲ ꓗꓪ ꓔꓺ ꓙ ꓔꓬˍꓡꓳ꓿ ꓮ ꓣꓳ ꓡꓳꓸ ꓑꓽ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓤꓶꓻ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓓꓵ ꓙ ꓪꓴꓽ ꓧꓶ ꓓꓴ ꓟꓽ ꓙꓳ꓿ ꓬꓰ ꓫꓸ ꓓꓴˍꓟꓲ ꓟꓽ ꓙꓳ ꓥꓪ ꓤꓶ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ꓿...

Read More
Lisu Christmas Song Lyrics
Project

Lisu Christmas Song Lyrics

V1 ꓙꓬ ꓝꓲꓸ ꓞꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓦ Christmas December ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓟꓯꓸ ꓡꓯꓸ ꓒꓽ ꓚꓬꓴ ꓙ ꓢꓴ ꓢꓲꓺ ꓒꓽ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿ Cho ꓳ..ꓳ.. ꓗꓹ ꓛꓲ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓥˍꓠꓬꓲ ꓗꓹ ꓛꓲ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷˍꓟ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓠꓬ ꓞꓳ...

Read More
ꓠꓲ, ꓒꓴ ꓖꓶꓽ ꓡꓯ= | Lisu Love Song Lyrics | Singer – Ahti Yee | Composer – Yay Phi
Project

ꓠꓲ, ꓒꓴ ꓖꓶꓽ ꓡꓯ= | Lisu Love Song Lyrics | Singer – Ahti Yee | Composer – Yay Phi

ꓦ1. ꓟꓲ ꓠꓯ ꓒꓴ ꓫꓵ ꓑꓶ. ꓓꓴ ꓐꓶ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓚꓳ ꓛꓲ ꓬꓰ ꓡꓳ꓿ ꓠꓲ, ꓙꓺꓳ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓜꓲ ꓟꓽ ꓪ ꓡꓰꓳ꓿ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓗꓷ ꓟ ꓟꓶ ꓡꓯꓺꓳ ꓮ ꓟꓶ ꓠꓴ ꓧꓪ ꓧꓪꓸꓼ ꓔꓬ ꓡ? ꓬꓲ ꓬꓲꓼ ꓔꓯ ꓪ ꓘꓴ ꓙ ꓔꓬ ꓥˍꓰ꓿ ꓦ2. ꓣꓳ ꓠꓬꓲ ꓫꓵ. ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓔꓬ ꓗꓷ ꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ...

Read More