Project Category: 2018

Home » 2018
Lisu Christmas Song Lyrics
Project

Lisu Christmas Song Lyrics

V1 ꓙꓬ ꓝꓲꓸ ꓞꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓦ Christmas December ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓟꓯꓸ ꓡꓯꓸ ꓒꓽ ꓚꓬꓴ ꓙ ꓢꓴ ꓢꓲꓺ ꓒꓽ ꓮ ꓙꓵꓽ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿ Cho ꓳ..ꓳ.. ꓗꓹ ꓛꓲ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓥˍꓠꓬꓲ ꓗꓹ ꓛꓲ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷˍꓟ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓠꓬ ꓞꓳ...

Read More
ꓠꓲ, ꓒꓴ ꓖꓶꓽ ꓡꓯ= | Lisu Love Song Lyrics | Singer – Ahti Yee | Composer – Yay Phi
Project

ꓠꓲ, ꓒꓴ ꓖꓶꓽ ꓡꓯ= | Lisu Love Song Lyrics | Singer – Ahti Yee | Composer – Yay Phi

ꓦ1. ꓟꓲ ꓠꓯ ꓒꓴ ꓫꓵ ꓑꓶ. ꓓꓴ ꓐꓶ ꓟꓵꓽ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓚꓳ ꓛꓲ ꓬꓰ ꓡꓳ꓿ ꓠꓲ, ꓙꓺꓳ ꓐꓰ ꓥꓪ ꓜꓲ ꓟꓽ ꓪ ꓡꓰꓳ꓿ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓗꓷ ꓟ ꓟꓶ ꓡꓯꓺꓳ ꓮ ꓟꓶ ꓠꓴ ꓧꓪ ꓧꓪꓸꓼ ꓔꓬ ꓡ? ꓬꓲ ꓬꓲꓼ ꓔꓯ ꓪ ꓘꓴ ꓙ ꓔꓬ ꓥˍꓰ꓿ ꓦ2. ꓣꓳ ꓠꓬꓲ ꓫꓵ. ꓕꓲ ꓪꓸꓼ ꓔꓬ ꓗꓷ ꓟ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ...

Read More