New Year Song 2023 | ꓠꓲ, ꓟ ꓬꓲ ꓫꓵꓼ ꓡꓶ. ꓐ ꓡ ꓝꓲ | ꓜꓯ/ꓖꓪ Jay Myo Thant

New Year Song 2023 | ꓠꓲ, ꓟ ꓬꓲ ꓫꓵꓼ ꓡꓶ. ꓐ ꓡ ꓝꓲ | ꓜꓯ/ꓖꓪ Jay Myo Thant

ꓠꓲ, ꓟ ꓬꓲ. ꓫꓵꓼ ꓡꓶ. ꓐ ꓡ ꓝꓲ=

V1.

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓡꓰ ꓡꓳꓸ ꓙˍꓠꓬꓲ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓶˍꓡꓳ꓿

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓿

ꓙꓲ ꓣꓴ ꓟꓬ ꓑꓬ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ

ꓥꓪ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓙ ꓖꓶꓽ ꓢꓴ

ꓧꓪꓸ ꓧꓪꓸꓼ ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ

ꓘꓳ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓝꓲ ꓢꓴ꓿

……………………

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓡꓰ ꓡꓳꓸ ꓙˍꓠꓬꓲ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓶˍꓡꓳ꓿

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓿

ꓙꓲ ꓣꓴ ꓟꓬ ꓑꓬ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ

ꓥꓪ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓙ ꓖꓶꓽ ꓢꓴ

ꓧꓪꓸ ꓧꓪꓸꓼ ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ

ꓘꓳ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓝꓲ ꓢꓴ꓿

Cho..

ꓟꓽ ꓔꓱꓹˍꓟ ꓬꓲꓸ ꓫꓱꓹ ꓟꓽ ꓙꓲˍꓟ ꓬꓲ ꓫꓱꓹ

ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓔꓯꓹ ꓓꓵꓽ ꓠꓲꓹ ꓟꓽ ꓫꓵꓺꓳ꓿

ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ꓿

ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ ꓠꓴ ꓔ ꓙ ꓡꓯ꓿

ꓠꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ ꓡꓳ ꓩꓴ ꓗꓶꓺ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓿

ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓬꓲꓸ ꓫꓵꓼ ꓡꓶꓸ ꓢꓲ

ꓞꓳ ꓙꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡꓳ꓿ ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ꓿

Solo…

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓡꓰ ꓡꓳꓸ ꓙˍꓠꓬꓲ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓶˍꓡꓳ꓿

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓿

ꓙꓲ ꓣꓴ ꓟꓬ ꓑꓬ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ

ꓥꓪ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓙ ꓖꓶꓽ ꓢꓴ

ꓧꓪꓸ ꓧꓪꓸꓼ ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ

ꓘꓳ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓝꓲ ꓢꓴ꓿

……………………

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓡꓰ ꓡꓳꓸ ꓙˍꓠꓬꓲ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓶˍꓡꓳ꓿

ꓪꓴ-ꓢ ꓠꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ

ꓥꓪ ꓢꓯꓸ ꓔꓬꓹ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓿

ꓙꓲ ꓣꓴ ꓟꓬ ꓑꓬ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ

ꓥꓪ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓙ ꓖꓶꓽ ꓢꓴ

ꓧꓪꓸ ꓧꓪꓸꓼ ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴꓽ ꓗꓪ

ꓘꓳ ꓣꓴ ꓟꓶ ꓝꓲ ꓢꓴ꓿

Cho..

ꓟꓽ ꓔꓱꓹˍꓟ ꓬꓲꓸ ꓫꓱꓹ ꓟꓽ ꓙꓲˍꓟ ꓬꓲ ꓫꓱꓹ

ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓔꓯꓹ ꓓꓵꓽ ꓠꓲꓹ ꓟꓽ ꓫꓵꓺꓳ꓿

ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ꓿

ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ ꓠꓴ ꓔ ꓙ ꓡꓯ꓿

ꓠꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ ꓡꓳ ꓩꓴ ꓗꓶꓺ ꓟꓽ ꓐ ꓡ꓿

ꓘꓳꓼ ꓫꓵꓼ ꓘꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓠꓲꓹ ꓟ ꓬꓲꓸ ꓫꓵꓼ ꓡꓶꓸ ꓢꓲ

ꓞꓳ ꓙꓳ ꓠꓲꓹ ꓫꓵˍꓡꓳ꓿ ꓪꓴ-ꓢꓺꓳ ꓠꓴ ꓬꓰ ꓙ ꓡꓯ꓿

ꓠꓲꓹ ꓟ ꓬꓲ ꓫꓵꓼ ꓡꓶꓸ ꓐ ꓡ ꓝꓲ꓿ ꓜꓯ/ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ-ꓟꓬꓳ-ꓔꓼ Studio: C.L.F Mixing: JMT

Leave a Reply

Your email address will not be published.