Lisu Love song ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Lisu Love song ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

………. ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓖꓶ ꓡꓯ꓿ ……….
ꓜꓯ+ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ
Music & Mixing – Jay Myo Thant
Studio – C.L.F

…………. ꓦ1. ………………..
ꓡꓳ ꓐꓲꓻ ꓟ ꓟꓶ ꓡꓯ. ꓤꓺꓳ
ꓠꓴ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓟꓳ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ
ꓥꓪ ꓖꓳ ꓓꓱꓽ ꓘꓴ ꓗꓪ ꓥꓪ ꓠꓲ, ꓟ ꓘꓴ ꓗꓪ
ꓕꓲ ꓫꓵꓽ ꓛ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ ꓗꓷ ꓡꓰꓳ꓿

………….. ꓚꓧꓳ. ……………..
ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓐꓯ ꓟ ꓔꓯ ꓥꓪ ꓟꓽ ꓢꓷ. (ꓥꓪ ꓟꓽ ꓢꓷ.)
ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓐꓯ ꓟ ꓔꓯ ꓟꓽ ꓙ ꓜꓲ
ꓠꓴ ꓔꓯ ꓟꓳ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓜꓲ ꓡꓰ ꓕꓲ ꓠꓬꓲ
ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓐꓯ ꓟ ꓔꓯ ꓢꓷ. ꓡꓰꓳ꓿
ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓗ ꓘꓶ ꓒꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ ( ꓒꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ)
ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓟꓬ ꓢꓶ ꓒꓴ ꓖꓶ ꓢꓴ
ꓥꓪ ꓠꓵ ꓠꓲ, ꓔꓯ ꓘꓳ ꓣꓴ ꓖꓶ ꓡꓯ ꓟꓶ ꓡꓯ. ꓤꓺꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published.