Lisu gospel song ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓓ‐ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓜꓯ꓾ ꓠꓳ.‐ꓬꓳ‐ꓦ

Lisu gospel song ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓓ‐ꓡꓲ‐ꓢꓴ ꓜꓯ꓾ ꓠꓳ.‐ꓬꓳ‐ꓦ

ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ
ꓖꓪ꓾ ꓓ‐ꓡꓲ‐ꓢꓴ
ꓜꓯ꓾ ꓠꓳ.‐ꓬꓳ‐ꓦ

ꓦ1.    ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓬ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ
        ꓐꓯ ꓘꓶꓽ ꓙꓳˍ ꓟ ꓡꓰ ꓐꓰ
        ꓫꓵꓻ ꓟ ꓔꓯ ꓠꓬ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ꓿
        ꓫꓵꓻ ꓟ ꓠꓬ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓟꓽ ꓙꓳ꓿
        ꓪ ꓠꓬꓲ ꓠꓬꓲ ꓡꓰ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓬ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿

ꓦ2.    ꓠꓴ ꓐꓱ ꓶ ꓥꓪ ꓐꓱ ꓶ ꓥꓳ꓿
        ꓖꓳ‐ꓡ‐ꓖꓳ‐ꓕ ꓪ ꓚꓲ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ
        ꓣꓳ ꓐꓴ ꓮꓽ ꓙꓵ ꓥꓳ ꓡꓳ. ꓓꓴ ꓙꓳ ꓡꓳ꓿
        ꓢ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ ꓙꓳ ꓠꓬ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓬ ꓢꓯ. ꓬꓲꓼ ꓡꓺꓳ꓿

ꓚꓧꓳ.  ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ ꓠꓲꓽ ꓔꓯ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ꓿
        ꓟꓬꓱ ꓓꓳꓽ ꓙꓵꓽ ꓪ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓔꓯ ꓟ ꓥꓳ꓿
        ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓡꓺꓳ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓢꓯ. ꓡꓺꓳ
        ꓡꓱ ꓜꓳ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓬꓲ ꓟꓽ ꓔꓬꓳ꓿
        ꓫꓵꓻ ꓟ ꓠꓲꓽ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ꓿
        ꓧꓪ. ꓡꓰꓳ꓿        
ꓢꓳꓡꓳ+ꓦ1+ꓦ2+(ꓚꓧꓳ)ꓫ2

Leave a Reply

Your email address will not be published.