Lisu gospel song ꓚꓰꓼ ꓔ ꓟ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓐ‐ꓐꓰ ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

Lisu gospel song ꓚꓰꓼ ꓔ ꓟ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓐ‐ꓐꓰ ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓚꓰꓼ ꓔ ꓟ ꓡꓰ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ꓿

ꓖꓪ꓾ ꓐ‐ꓐꓰ

ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓦ1.

ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ ꓟꓴ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓐꓰ

ꓬꓲ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓮ ꓟꓴ ꓟꓴ ꓗꓪ ꓐꓰ

ꓬꓲ ꓔꓯ ꓓꓳ, ꓟꓴ ꓟꓴ ꓗꓪ ꓝꓲ ꓓꓴ ꓐꓴ꓿

ꓦ2.

ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓟ

ꓬꓲꓻ ꓡꓴ ꓐꓱ ꓓꓽ ꓟꓺꓳ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ

ꓬꓲꓻ ꓡꓴ ꓐꓱ ꓗꓪ ꓟ ꓢꓯ. ꓫꓵ ꓓˍ ꓟ ꓐꓴ꓿

ꓚꓧꓳ.

ꓟꓲꓽ ꓟꓲ ꓦ ꓐ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ

ꓐꓬꓱꓼ ꓡꓱ ꓡꓱ ꓟ ꓗꓴ ꓤ ꓮꓽ ꓙꓵ

ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓟꓴꓽ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓟ ꓟꓴꓽ ꓗꓪꓺꓳ꓿

ꓟꓴꓽ ꓗꓪ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓟ ꓬꓲꓻ ꓙꓬꓺꓳ

ꓢꓲꓺ ꓒ ꓔꓯ ꓓꓳ, ꓟꓴ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓡꓯ꓿

ꓬꓲ ꓔꓯ ꓦ ꓡꓱ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓜꓲꓼ ꓓꓴ ꓗꓪ ꓫꓱ. ꓖꓶ ꓡꓯ꓿

ꓧ‐ꓡꓲ‐ꓡꓴ‐ꓬ ꓬꓲ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓖꓶ꓿

ꓢꓳꓡꓳ+ꓦ2+(ꓚꓧꓳ)ꓫ2

Leave a Reply

Your email address will not be published.