Lisu gospel song ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ꓿ ꓜꓯ꓾ ꓮ‐ꓞꓲ ꓖꓪ꓾ ꓠ‐ꓣ

Lisu gospel song ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ꓿ ꓜꓯ꓾ ꓮ‐ꓞꓲ ꓖꓪ꓾ ꓠ‐ꓣ

…….. ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ꓿ ………..

ꓜꓯ꓾ ꓮ‐ꓞꓲ
ꓖꓪ꓾ ꓠ‐ꓣ
Music & Mixing – Jay Tsi
Studio – GBM

……………. ꓦ1. ……………
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿
ꓢꓲꓽ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓗꓪ꓿

……………. ꓦ2. …………..
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓫꓱ. ꓤ ꓡꓳ꓿
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓫꓱ. ꓤ ꓡꓳ꓿
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓔꓯ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓫꓱ. ꓤ ꓡꓳ꓿
ꓢꓲ ꓫꓬ ꓕꓳ ꓶ ꓗꓪ ꓕꓱ ꓡꓱ ꓐꓯ ꓔ. ꓡꓳ꓿

…………… ꓚꓧꓳ. ……………
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓥꓪ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓡꓯ ꓥꓪ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓡꓯ꓿
ꓥꓪ ꓠꓬ ꓬꓲ ꓪ ꓔꓯ ꓠꓲ, ꓠꓵ ꓡꓳ꓿
ꓤ ꓠꓱ ꓤ ꓐꓴ ꓥꓪ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓡꓯ ꓥꓪ ꓔꓬ ꓗꓪ ꓡꓯ꓿
ꓥꓪ ꓠꓬ ꓠꓴ ꓪ ꓔꓯ ꓫꓱ. ꓤ ꓡꓳ꓿
ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓡꓰ ꓐꓯ ꓡꓳ꓿

Leave a Reply

Your email address will not be published.