Ukraine ꓗꓪ Arunachal ꓗꓪ ꓐꓰ ꓢꓷ. ꓠꓲ, ꓢꓳ ꓙꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓫ. ꓔꓬˍꓠꓬꓲ ꓮ ꓜꓴ ꓬꓼ ꓕꓳ ꓶ ꓐꓳˍꓟ| Lisu News

Lisu News: Ukraine ꓗꓪ Arunachal ꓗꓪ ꓐꓰ ꓢꓷ. ꓠꓲ, ꓢꓳ ꓙꓰ ꓢꓴ ꓐꓴ ꓫ. ꓔꓬˍꓠꓬꓲ ꓗꓳ ꓟꓵꓽ ꓮ ꓜꓴ ꓬꓼ…