Lisu Gospel Song Lyrics | ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓫ ꓟꓳ꓿ | ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ ꓜꓯ꓾ ꓬꓮꓠꓖ ꓔꓮꓣ

ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓫ ꓟꓳ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ ꓜꓯ꓾ ꓬꓮꓠꓖ ꓔꓮꓣ ………….ꓦ1. ………….. ꓚꓬꓴ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓬꓰ‐ꓢꓴ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓮ ꓘꓶ….

ꓬꓲ ꓙꓰ ꓠ ꓗꓷ ꓡꓰꓳ | Lisu Farewell Song Lyrics | ꓖꓪ꓾ ꓥꓪ‐ꓙꓳ‐ꓕꓲ ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ

ꓬꓲ ꓙꓰ ꓠ ꓗꓷ ꓡꓰꓳ꓿ ꓬꓲ ꓙꓰ ꓠ ꓗꓷ ꓡꓰꓳ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓥꓪ‐ꓙꓳ‐ꓕꓲ ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ Music: JMT …………ꓦ1………… ꓕꓲ ꓠꓲ, ꓕꓲ…

Lisu New Love Song | ꓥꓪ ꓡ ꓡˍꓥꓳ | ꓖꓪ/ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ | I will come back

Lisu Love Song

ꓥꓪ ꓡ ꓡˍꓥꓳ= ꓥꓪ ꓡ ꓡˍꓥꓳ= ꓖꓪ/ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ‐ꓟꓬꓳ‐ꓔꓼ Studio: C.L.F Music: Jay Myo Thant ꓐꓬꓱꓽ ꓢꓯ.꓾ ꓙꓳ‐ꓡꓲ‐ꓢꓯ. ꓐꓰ ꓠ‐ꓢ‐Dꓱꓼ ………………Verse-1………………..

Lisu Thanksgiving Song | ꓫ ꓟꓳ ꓑꓮꓲ ꓟꓴ ꓖꓪ | ꓐ, ꓐ ꓪꓴ‐ꓢ ꓡꓴꓽ ꓖꓶ ꓡ | ꓜꓯ꓾ ꓢꓲ‐ꓡꓲ‐ꓬꓯꓼ

ꓐ, ꓐ ꓪꓴ‐ꓢ ꓡꓴꓽ ꓖꓶ ꓡ= ꓐ, ꓐ ꓪꓴ‐ꓢ ꓡꓴꓽ ꓖꓶ ꓡ= ꓖꓪ꓾ ꓮ‐ꓟꓲ‐ꓘꓴ & ꓕꓲ‐ꓣ‐ꓜ ꓜꓯ꓾ ꓢꓲ‐ꓡꓲ‐ꓬꓯꓼ Music Jaytsi…

Lisu Gospel Song | ꓘꓶꓽ ꓢꓶꓽ ꓜꓲ ꓔꓯꓺ ꓥꓳꓽ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓪꓴ-ꓓꓰ-ꓡꓲ & ꓢꓰ-ꓢꓰ-ꓒꓬꓴ ꓜꓯ꓾ ꓙꓳ-ꓢ-ꓥꓪꓸ

ꓘꓶꓽ ꓢꓶꓽ ꓜꓲ ꓔꓯꓺ ꓥꓳꓽ꓿ ꓘꓶꓽ ꓢꓶꓽ ꓜꓲ ꓔꓯꓺ ꓥꓳꓽ꓿ ꓖꓪ꓾ ꓪꓴ-ꓓꓰ-ꓡꓲ & ꓢꓰ-ꓢꓰ-ꓒꓬꓴ ꓜꓯ꓾ ꓙꓳ-ꓢ-ꓥꓪꓸ ………. Verse-1………. ꓘꓶꓽ ꓢꓶꓽ…

Lisu Gospel Song | ꓔꓱꓹ ꓚꓵˍꓟ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓖꓪ꓾ ꓠ-ꓠ-ꓟꓲꓸ ꓜꓯ꓾ ꓢꓲ-ꓡꓲ-ꓬꓯꓼ

Lisu Gospel Song

ꓔꓱꓹ ꓚꓵˍꓟ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓔꓱꓹ ꓚꓵˍꓟ ꓛꓳ ꓒꓯꓹ ꓖꓪ꓾ ꓠ-ꓠ-ꓟꓲꓸ ꓜꓯ꓾ ꓢꓲ-ꓡꓲ-ꓬꓯꓼ ……….. Verse-1……… ꓢꓲꓺ ꓒꓽ ꓠꓴ ꓔꓯ ꓫ ꓟꓳˍꓡꓳ꓿…

Lisu Gospel Dance Song | ꓫꓱꓸ ꓖꓶꓽ ꓓꓳꓹ ꓟꓴ ꓡꓯ꓿ ꓖꓪ/ꓜꓯ꓾ ꓓ-ꓟ-ꓦ

ꓫꓱꓸ ꓖꓶꓽ ꓓꓳꓹ ꓟꓴ ꓡꓯ= ꓫꓱꓸ ꓖꓶꓽ ꓓꓳꓹ ꓟꓴ ꓡꓯ꓿ ꓖꓪ/ꓜꓯ꓾ ꓓ-ꓟ-ꓦ ꓐꓬꓱꓽ ꓢꓯꓸ꓾ ꓟꓶ-ꓡ-ꓫꓵ-ꓓꓰ ꓞꓳ ꓡꓱ ꓜꓴꓻ꓿ ………. Verse-1………….