Christmas December

Christmas December

ꓖꓪ꓾ ꓥꓯ-ꓥꓯ

ꓜꓯ꓾ ꓙꓬ-ꓬꓳ

Camera: Jay Yo

Music: Jay Tsi

Studio: GBM

V1

ꓙꓬ ꓝꓲꓸ ꓞꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓦ Christmas December

ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ

ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓟꓯꓸ ꓡꓯꓸ ꓒꓽ

ꓚꓬꓴ ꓙ ꓢꓴ ꓢꓲꓺ ꓒꓽ

ꓮ ꓙꓵꓽ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿

Cho

ꓳ..ꓳ.. ꓗꓹ ꓛꓲ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓥˍꓠꓬꓲ ꓗꓹ ꓛꓲ

ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷˍꓟ

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓠꓬ

ꓞꓳ ꓤ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓓꓴ

ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡꓻꓳ꓿

Solo

ꓙꓬ ꓝꓲꓸ ꓞꓲ ꓠꓬꓲꓽ ꓦ Christmas December

ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓦꓬꓼ ꓠꓬꓲ

ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓟꓯꓸ ꓡꓯꓸ ꓒꓽ

ꓚꓬꓴ ꓙ ꓢꓴ ꓢꓲꓺ ꓒꓽ

ꓮ ꓙꓵꓽ ꓐꓱ ꓶ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷꓳ꓿

Cho

ꓳ..ꓳ.. ꓗꓹ ꓛꓲ ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓥˍꓠꓬꓲ ꓗꓹ ꓛꓲ

ꓣꓳ ꓐꓱ ꓶ ꓦꓵꓻ ꓡ ꓗꓷˍꓟ

ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓠꓵꓻ ꓠꓲꓹ ꓠꓬ

ꓞꓳ ꓤ ꓔꓯ ꓚꓬꓴ ꓓꓴ

ꓟꓲ ꓠꓯ ꓕꓯ ꓢꓲ ꓗꓪ ꓬꓰ-ꓢꓴ ꓦꓵꓻ ꓡꓻꓳ꓿

ꓢꓯ./ ꓐꓬꓱꓽ=

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.