Lisu Gospel Song Lyrics | ꓢꓲꓺ ꓒ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓤ ꓟꓶꓼ ꓤ | ꓖꓪ꓾ ꓟꓳ-ꓡꓰ-ꓠꓬꓲ

ꓢꓲꓺ ꓒ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓤ ꓟꓶꓼ ꓤ ꓢꓲꓺ ꓒ ꓠꓯꓸꓼ ꓗꓪ ꓤ ꓟꓶꓼ ꓤꓖꓪ꓾ ꓟꓳ-ꓡꓰ-ꓠꓬꓲꓜꓯ꓾ ꓓꓯ-ꓡꓰ ꓮ ꓠꓱ ꓙꓵꓽ ꓗ…

Lisu Gospel Song Lyrics | ꓐꓶꓽ ꓡꓰˍꓟ ꓠꓲꓹ ꓟ | ꓖꓪ꓾ YAWSE | ꓜꓯ꓾ ꓖꓪꓽ-ꓡꓰꓹ

Lisu Gospel Song Lyrics | ꓐꓶꓽ ꓡꓰˍꓟ ꓠꓲꓹ ꓟ | ꓖꓪ꓾ YAWSE | ꓜꓯ꓾ ꓖꓪꓽ-ꓡꓰꓹ

ꓐꓶꓽ ꓡꓰˍꓟ ꓠꓲꓹ ꓟ꓿ ꓐꓶꓽ ꓡꓰˍꓟ ꓠꓲꓹ ꓟ꓿ ꓖꓪ꓾ YAWSE ꓜꓯ꓾ ꓖꓪꓽ-ꓡꓰꓹ ꓥꓪ ꓢꓯꓼ ꓪ ꓔꓯˍꓡꓰ ꓪꓽ ꓪꓴ ꓘꓳ ꓢꓯꓸ…